Dòng sông mới điệu làm sao 

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha 

Trưa về trời rộng bao la 

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều trôi thơ thẩn áng mây 

Cài lên màu áo hây hây ráng vàng