Có một nghề bụi phấn bám  đầy tay 

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất 

Có một nghề không trồng cây vào đất 

Mà cho đời những đoá hoa thơm.