CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHƯC HỘI CHỢ TUỔI THƠ NĂM 2020