BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán - Lớp 4 ( Thời gian làm bài: 45 phút)

 

Họ và tên học sinh: …………………………………........Lớp: 4…...

Trường Tiểu học ...................................................................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

 

a) Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

  1. Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

c) Năm 2018 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

A. thế kỉ XVIII B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI

  1. Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A. 684 257 B. 684 750 C. 684 275 D. 684 725

đ) Số thích hợp điền vào chỗ trống: 5 tấn 83 kg = ...................... kg là:

d). 583 B. 5830 C. 5083 D. 5038

e) Số thích hợp vào chỗ trống: 2 phút 10 giây = ................... giây là:

A. 30 B. 70 C. 210 D. 130

Bài 2. Đặt tính rồi tính

52 399 + 4 698 3 529 – 2 429 3 082 x 5 43 263 : 9

………………….………………………………….………………………..……… ………….……………………………………….……………………..…………………….……………………………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Bài 3. Tìm x

  1. x – 425 = 625 b) 99 + x = 103

..……………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..……………………

Bài 4. Viết số thích hợp và chỗ chấm:

2 phút = ………… giây 2 yến 5 kg = ………….. ….kg

100 năm = ……… thế kỉ 3 tấn 50 kg = ………………kg

 

Bài 5. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………………

Bài 6. Số trung bình cộng của hai số là 18. Biết một trong hai số đó là 16. Tìm số kia .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................…………………………..………………………………………………………………………

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài 1. 3 điểm

Bài 2. 2 điểm

Bài 3. 1 điểm

Bài 4. 1 điểm

Bài 5. 2 điểm

Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

(26 + 8) : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17- 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 x 9 = 153 (cm)

Đáp số: 153 cm

  1. 6. 1 điểm

Bài giải

Tổng của hai số đó là:

36 x 2 = 72

Số kia là:

72 – 50 = 22

Đáp số : 50